Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania ze sklepu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.skleprybnylaguna.pl„Sklepem".

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sklep Rybny Laguna Michał Wróblewski z siedzibą w Lęborku, Elizy Orzeszkowej 12, 84-300 Lębork tel: 598 622 783 lub 601580724, e-mail: laguna@wrb.home.pl

 1. Zbieranie danych

Sklep może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu, w szczególności:

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
 2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
 3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 4. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
 5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 • W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

9. Podczas rejestracji do newslettera

3.Zakres zbieranych danych

W zależności od formy kontaktu ze sklepem mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do sprzedaży Państwu oferowanych przez Sklep towarów i usług, tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło.

 1. Cel zebrania danych
 1. Podane przez Państwa dane osobowe wykorzystywane są za Państwa zgodą w celu sprzedaży produktów i realizacji usług świadczonych za pomocą Sklepu
 2. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane za Państwa zgodą w celach marketingowych
 3. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając wiadomość na adres laguna@wrb.home.pl
 4. Mogą Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie przez Sklep za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych
 5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając wiadomość na adres laguna@wrb.home.pl
 6. W oparciu o dane osobowe Sklep nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą Sklepu.
 1. Prawa Użytkownika
 1. Pozostawiając dane osobowe w Sklepie mają Państwo następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3. prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Z wymienionych powyżej praw mogą Państwo skorzystać wysyłając informację na adres laguna@wrb.home.pl
 1. Dostęp do danych osobowych
 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep ma jedynie Michał Wróblewski.
 2. Sklep nie przekazuje podmiotom trzecim Państwa danych osobowych bez Państwa zgody zainteresowanych. Państwa dane mogą być udostępniane, w przypadku wyrażenia stosownej zgody. W takim przypadku każdy z Państwa, którego dane osobowe zostaną udostępnione jest o tym informowany w trakcie pozyskiwania zgody.
 3. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 1. Czas przechowywania danych osobowych
 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
 1. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
 1. Sklep jako Administrator danych osobowych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 1. Portale Społecznościowe

Sklep przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Sklepu prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +,). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 1. Polityka Cookies
 1. Sklep należący do Administratora nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej sklepu. Pliki te serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu)
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W ramach sklepu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej sklepu,
  4. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu  mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Sklepu, w szczególności wymagających logowania.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów Sklepu za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
 3. Partnerzy Sklepu, którym za Państwa zgodą zostały przekazane dane, a do których ma zastosowanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, po uzyskaniu od Sklepu Państwa danych osobowych, są zobowiązani spełnić wobec Państwa wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących Państwu uprawnień.
 1. Dane kontaktowe
 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: laguna@wrb.home.pl lub adres korespondencyjny: Sklep Rybny Laguna Michał Wróblewski, Elizy Orzeszkowej 12, 84-300 Lębork, tel. 598622783 lub 601580724
 1. Zmiany Polityki Prywatności

 

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

2018-05-24

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl